Uprawnienie do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru, pod warunkiem, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety, są pełne rozmiarówki oraz produkty nie posiadają jakichkolwiek znamion użytkowania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – ul. Gorzycka 40 F, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „SKLEP INTERNETOWY”. 
Chcąc odstąpić od Umowy sprzedaży sugerujemy dołączenie wypełnionego formularza dostępnego pod adresem () oraz dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub Faktury VAT).

2. Sklep Internetowy www.sklep.madzi.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
4. Towar powinien być zwrócony na adres: MADŻI, ul. Gorzycka 40 F, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „SKLEP INTERNETOWY”. 
5. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na wskazany na formularzu albo oświadczeniu zwrotu rachunek bankowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.